Plesk Gzip Etkinleştirme

Plesk
Görüntülenme : 236 14 Kasım 2022

Plesk üzerinden gzip etkinleştirmek için yapacağımız işlemler sırasıyla şöyledir.

image

ayarlarına giriyoruz.

image

alt tarafta vereceğim kodu Ek nginx direktifleri alanına yapıştırıp uygula diyoruz.

	gzip on;
	gzip_disable "MSIE [1-6]\\.(?!.*SV1)";
	gzip_proxied any;
	gzip_comp_level 5;
	gzip_types text/plain text/css application/javascript application/x-javascript text/xml application/xml application/rss+xml text/javascript image/x-icon image/bmp image/svg+xml;
	gzip_vary on;

İşlem bu kadar artık alan adınızda gzip etkin hale gelmiştir.